สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Si Ayutthaya Road, Bangkok 10400
Email : nap_mua@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02 610 5336 ถึง 5321-25